تعاریف آموزش الکترونیکی
·      قطب آموزش الکترونیکی: استانی که با ابلاغ سازمان مرکزی مسئول برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در رشته های اعلام شده است. مهمترین وظایف قطب شامل تجهیز مراکز/واحدهای مجری آموزش الکترونیکی و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز، نظارت بر نحوه برگزاری کلاس و کیفیت محتوای دروس، وضعیت اساتید ارائه و تولید محتوا و پیگیری صحت انجام وظایف مرکز/واحد مجری می باشد.
·      مرکز/واحد مجری آموزش الکترونیکی: یکی از مراکز/واحدهای استان قطب آموزش الکترونیکی که با نظارت استان، مجری برگزاری یک یا چند درس به صورت الکترونیکی است. مهمترین وظایف این مرکز شامل برنامه­ریزی ارائه دروس الکترونیکی، فراهم کردن امکانات مناسب برای ارائه دروس الکترونیکی در بهترین شرایط و پاسخگویی و رفع مشکلات فنی دانشجویان و اساتید می باشد.
·      مرکز/ واحد پذیرش آموزش الکترونیکی: مرکز/واحدی که طبق دفترچه سازمان سنجش، متولی پذیرش دانشجوی الکترونیکی در یک یا چند رشته می­باشد. ارائه خدمات آموزشی و دانشجویی به دانشجویان الکترونیکی مطابق با آئین نامه دانشجویان سنتی از وظایف این مرکز است.
·      استاد تولید محتوای الکترونیکی: استاد دانشگاه پیام نور و یا اساتید دانشگاههای دیگر که اقدام به تولید محتوای الکترونیکی می کنند.
·      استاد ارائه درس: استاد دانشگاه پیام نور یا استاد دانشگاههای دیگر که توسط مرکز/واحد مجری آموزش الکترونیکی معرفی می­شود. استاد ارائه ضمن حضور به موقع در کلاسهای الکترونیکی، از امکانات سامانه برای تعریف تمرین و مقاله، تعامل با دانشجویان و پاسخگویی به سوالات آنها و ارزیابی فعالیت دانشجویان برای اختصاص نمره میان ترم استفاده می نماید.
·      دانشجویان آموزش الکترونیکی شامل دو گروه هستند:
§      دانشجوی الکترونیکی: دانشجویی که در یکی از رشته های مجازی دفترچه سازمان سنجش پذیرفته شده است.
§      دانشجوی سنتی با دروس الکترونیکی: دانشجویی که در یکی از رشته های عادی (غیرمجازی) دفترچه سازمان سنجش پذیرفته شده است و یک یا تعدادی از دروس خود را به صورت الکترونیکی انتخاب واحد نموده است.

 

فرآیند آموزشی برای دانشجوی الکترونیکی تحت وب