رشته های الکترونیکی (کارشناسی ارشد)

ردیف

نام رشته

کد رشته

تعداد دانشجو

قطب

الکترونیکی

عادی

 

1

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - توسعه اقتصاد روستايي

12-16-22

7

23

2702

اصفهان

2

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - برنامه ريزي كالبدي -فضايي

12-16-23

4

34

3

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-مدیریت توسعه پایدار روستایی

12-16-28

77

339

4

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی کالبدی

12-16-32

5

38

5

جغرافيا و برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري

12-16-24

75

204

6

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- آمایش شهری

12-16-33

84

457

7

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری

12-16-34

36

170

8

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن

12-16-35

17

103

9

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری

12-16-36

29

162

10

آب و هوا شناسی - تغییر اقلیم

12-16-71

3

5

11

آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)

12-16-38

5

76

12

آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) آب و هواشناسی کاربردی

12-16-39

7

32

13

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

12-29-13

77

339

14

مدیریت رسانه

17-12-13

155

139

15

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

14-13-16

20

18

70

البرز

16

مهندسی کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی

14-13-11

8

24

17

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

11-11-50

8

38

233

آذربایجان شرقی

18

ریاضی کاربردی بهینه سازی

11-11-23

12

16

19

ریاضی محض- جبر

11-11-70

12

60

20

آمار - آمار ریاضی

11-17-14

3

10

21

آمار ریاضی

11-17-11

13

61

22

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

12-12-11

4

29

3911

تهران

23

آموزش زبان فارسی

12-13-51

5

16

24

زبان شناسی همگانی

12-12-30

48

320

25

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک و نوجوان

12-13-42

50

223

26

روانشناسی عمومی

12-17-20

111

1533

27

حقوق دادرسی اداری

12-23-13

11

60

28

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

11-15-13

237

224

29

مهندسی عمران- راه و ترابری

13-13-11

124

177

30

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستمها

13-14-13

37

122

31

مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی

13-14-18

100

149

32

مهندسی صنایع- سیستمهای کلان

13-14-19

4

11

33

مهندسی صنایع- سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی

13-14-20

4

22

34

پژوهش هنر

17-12-12

182

108

35

حسابداری

12-14-12

599

610

1556

خراسان رضوی

36

علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی

12-24-26

179

168

37

زبان و ادبیات فارسی

12-13-40

310

2037

2378

خوزستان

38

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات پایداری

12-13-43

11

20

39

علوم تربیتی - آموزش و بهسازی منابع انسانی

12-11-49

11

193

1494

فارس

40

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-تعلیم و تربیت اسلامی

12-11-61

533

636

41

محیط زیست - آموزش محیط زیست

12-40-13

66

55

42

فلسفه و کلام اسلامی

12-19-12

4

13

3045

قم

43

فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه اسلامی

12-19-10

7

84

44

اخلاق-اخلاق اسلامی

12-20-47

14

23

45

اخلاق کاربردی

12-20-25

10

22

46

الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

12-20-40

377

965

47

نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)

12-20-41

31

57

48

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

12-20-50

281

564

49

تاریخ- تاریخ تشیع

12-29-11

94

225

50

زبان و ادبیات عربی

12-30-10

42

106

51

زبان و ادبیات عربی - ادبیات عربی

12-30-13

12

114

52

آموزش زبان انگلیسی

12-25-11

438

642

1344

گیلان

53

زبان و ادبیات انگلیسی

12-12-29

94

170

54

مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیک

12-18-11

71

154

6431

مازندران

55

مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی

12-18-12

59

84

56

مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

12-18-13

89

180

57

مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش

12-18-14

59

83

58

مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

12-18-40

13

1040

59

مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی

12-18-37

14

1125

60

مدیریت کسب و کار - استراتژی

12-18-75

397

501

61

مدیریت کسب و کار - بازاریابی

12-18-76

385

519

62

مدیریت کسب و کار - مالی

12-18-77

209

217

63

مدیریت کسب و کار - سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

12-18-78

106

175

64

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

12-18-79

162

172

65

مدیریت کسب و کار - عملیات زنجیره تامین

12-18-84

7

18

66

مدیریت کسب و کار - فناوری

12-18-85

6

16

67

مدیریت اجرایی

12-18-46

294

276

68

زبان و ادبیات فارسی - ویرایش و نگارش

12-13-11

18

73

213

یزد

69

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عامه

12-13-45

40

26

70

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

12-13-46

13

43

رشته هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند جزء رشته های منسوخ بوده و ارائه آنها از ترم آینده متوقف خواهد شد