مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور مجری رسمی کلیه دروس برخی از رشته های کارشناسی ارشد به شرح زیر می باشد
رشته های الکترونیکی (کارشناسی ارشد)  نیمسال دوم 99-98
شایان ذکر است این مرکز به صورت موردی برخی از دروس رشته های عادی را نیز به صورت الکترونیکی ارائه می دهد.