لیست نمایندگان آموزش الکترونیکی در قطب ها

لیست مشخصات نمایندگان قطب ها (همکاران عزیز و ارجمند)

ردیف

قطب

کارشناس قطب

تلفن

ایمیل

1

اصفهان

خانم کاویانی

0131-32613150

lms.esfahan@yahoo.com

2

البرز

خانم گلبان

026-34209542

golban.behnaz@gmail.com

3

آذربایجان شرقی

خانم علیزاده

041-34777974

b_alizadeh2007@yahoo.com

4

 تهران

آقای روحی

021-84234197

rouhi13600@gmail.com

5

خراسان رضوی

خانم اوراض شیخی

051-38683889

khorasan_pole@yahoo.com

6

خوزستان

خانم منصوری

061-3324652

s.mansoori82@yahoo.com

7

فارس

آقای زارع

071-36222248

rahim2059@yahoo.com

8

قم

خانم حبیبی

025-37179164

habibi139@yahoo.com

9

کرمان

آقای حسن زاده

034-33353612

reza_s20022003@yahoo.com

10

گیلان

خانم طرفه

013-33664395

sara_torfeh@yahoo.com

11

مازندران

آقای حسین پور

011-33105502

hoseinpoor_iman@mailfa.com

12

مرکزی

آقای خسروی

086-34021144

kianict@yahoo.com

13

یزد

خانم دهقان

035-38250724

jnamzad@gmail.com