اخبار
1397/10/1 شنبه
اخذ مجوز برگزاری دوره های ضمن خدمت
برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی

.

دانشگاه پیام نور مجوز برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را از سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ نمود.
 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر